No guts. No glory. No legend. No story.

No guts. No glory. No legend. No story.